A rice virescent-yellow leaf mutant reveals new insights into the role and assembly of plastid caseinolytic protease in higher plants.

Dong, Hui; Fei, Gui-Lin; Wu, Chuan-Yin; Wu, Fu-Qing; Sun, Yu-Ying; Chen, Ming-Jiang; Ren, Yu-Long; Zhou, Kun-Neng; Cheng, Zhi-Jun; Wang, Jiu-Lin; Jiang, Ling; Zhang, Xin; Guo, Xiu-Ping; Lei, Cai-Lin; Su, Ning; Wang, Haiyang; Wan, Jian-Min.
Plant Physiol; 162(4): 1867-80, 2013 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23803583