Sociodemographic and clinical features of bipolar disorder patients misdiagnosed with major depressive disorder in China.

Xiang, Yu-Tao; Zhang, Ling; Wang, Gang; Hu, Chen; Ungvari, Gabor S; Dickerson, Faith B; Kilbourne, Amy M; Si, Tian-Mei; Fang, Yi-Ru; Lu, Zheng; Yang, Hai-Chen; Lai, Kelly Y C; Lee, Edwin H M; Hu, Jian; Chen, Zhi-Yu; Huang, Yi; Sun, Jing; Wang, Xiao-Ping; Li, Hui-Chun; Zhang, Jin-Bei; Chiu, Helen F K.
Bipolar Disord; 15(2): 199-205, 2013 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23437963