Encapsulation in alginate-skim milk microspheres improves viability of Lactobacillus bulgaricus in stimulated gastrointestinal conditions.

Pan, Ling-Xia; Fang, Xiu-Juan; Yu, Zhen; Xin, Yang; Liu, Xiao-Ying; Shi, Lu-E; Tang, Zhen-Xing.
Int J Food Sci Nutr; 64(3): 380-4, 2013 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23216386