Prescribing patterns of antidepressants, antipsychotics and mood stabilizers in bipolar patients misdiagnosed with major depressive disorder in China.

Xiang, Yu-Tao; Hu, Chen; Wang, Gang; Zheng, Qi-Wen; Fang, Yi-Ru; Ungvari, Gabor S; Kilbourne, Amy M; Lai, Kelly Y C; Si, Tian-Mei; Chen, Da-Fang; Lu, Zheng; Yang, Hai-Chen; Hu, Jian; Chen, Zhi-Yu; Huang, Yi; Sun, Jing; Wang, Xiao-Ping; Li, Hui-Chun; Zhang, Jin-Bei; Chiu, Helen F K.
Hum Psychopharmacol; 27(6): 626-31, 2012 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23027671