Disruption of a rice pentatricopeptide repeat protein causes a seedling-specific albino phenotype and its utilization to enhance seed purity in hybrid rice production.

Su, Ning; Hu, Mao-Long; Wu, Dian-Xing; Wu, Fu-Qing; Fei, Gui-Lin; Lan, Ying; Chen, Xiu-Ling; Shu, Xiao-Li; Zhang, Xin; Guo, Xiu-Ping; Cheng, Zhi-Jun; Lei, Cai-Lin; Qi, Cun-Kou; Jiang, Ling; Wang, Haiyang; Wan, Jian-Min.
Plant Physiol; 159(1): 227-38, 2012 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-22430843