Dopamine ß-hydroxylase gene associates with stroop color-word task performance in Han Chinese children with attention deficit/hyperactivity disorder.

Ji, Ning; Shuai, Lan; Chen, Yun; Liu, Lu; Li, Hai-mei; Li, Ze-hua; Yang, Li; Qian, Qiu-jin; Tang, Yi-lang; Cubells, Joseph F; Wang, Yu-feng.
Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet; 156B(6): 730-6, 2011 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21761554