Validity of the Chinese version Mood Disorder Questionnaire (MDQ) and the optimal cutoff screening bipolar disorders.

Yang, Hai-Chen; Yuan, Cheng-Mei; Liu, Tie-Bang; Li, Ling-Jiang; Peng, Hong-Jun; Rong, Han; Liao, Chun-Ping; Shen, Qi-Jie; Fang, Yi-Ru.
Psychiatry Res; 189(3): 446-50, 2011 Oct 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-21402414