[Brain evoked potentials in patients with depression or anxiety].

Zhu, Chun-Yan; Zheng, Zhong; Qiu, Chang-Jian; Zou, Ke; Nie, Xiao-Jing; Feng, Yuan; Wu, Rui-Zhi; Zhang, Wei.
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 40(4): 708-11, 2009 Jul.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-19764579