[Effect of methylphenidate on executive function for children with attention deficit hyperactivity disorder].

Shuai, Lan; Yang, Li; Cao, Qing-jiu; Wang, Yu-feng.
Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 39(3): 293-8, 2007 Jun 18.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-17572787