Expression of a grape calcium-dependent protein kinase ACPK1 in Arabidopsis thaliana promotes plant growth and confers abscisic acid-hypersensitivity in germination, postgermination growth, and stomatal movement.

Yu, Xiang-Chun; Zhu, Sai-Yong; Gao, Gui-Feng; Wang, Xiao-Jing; Zhao, Rui; Zou, Ke-Qin; Wang, Xiao-Fang; Zhang, Xiao-Yan; Wu, Fu-Qing; Peng, Chang-Cao; Zhang, Da-Peng.
Plant Mol Biol; 64(5): 531-8, 2007 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-17476573