[Therapeutic effect of a novel recombinant vaccine encoding chicken collagen type II procollagen gene on collagen-induced arthritis in rat].

Song, Xin-qiang; Luo, Yuan; Wang, Dan; Liu, Shu-guang; Liu, Jin-feng; Yuan, Fang; Xue, Hong; Liu, Nan; Liang, Fei; Sun, Yu-ying; Xi, Yong-zhi.
Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 86(29): 2049-53, 2006 Aug 08.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-17064550