A shift of Phloem unloading from symplasmic to apoplasmic pathway is involved in developmental onset of ripening in grape berry.

Zhang, Xiao-Yan; Wang, Xiu-Ling; Wang, Xiao-Fang; Xia, Guo-Hai; Pan, Qiu-Hong; Fan, Ren-Chun; Wu, Fu-Qing; Yu, Xiang-Chun; Zhang, Da-Peng.
Plant Physiol; 142(1): 220-32, 2006 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-16861573