[Clinical application for reference strand mediated conformation analysis system in HLA-A genotyping].

Zhao, Dan-dan; Sun, Yu-ying; Xi, Yong-zhi; Jin, Li; Liu, Nan; Liang, Fei.
Zhonghua Yi Xue Za Zhi; 83(8): 654-7, 2003 Apr 25.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-12887822