Study of reaction mechanism based on further promotion of low temperature degradation of toluene using nano-CeO<sub>2</sub>/Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> under microwave radiation for cleaner production in spraying processing.

Yang, Zhongyu; Yi, Honghong; Tang, Xiaolong; Zhao, Shunzheng; Huang, Yonghai; Xie, Xizhou; Song, Lingling; Zhang, Yuanyuan.
J Hazard Mater ; 373: 321-334, 2019 07 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30928675