The structure and function of the global citrus rhizosphere microbiome.

Xu, Jin; Zhang, Yunzeng; Zhang, Pengfan; Trivedi, Pankaj; Riera, Nadia; Wang, Yayu; Liu, Xin; Fan, Guangyi; Tang, Jiliang; Coletta-Filho, Helvécio D; Cubero, Jaime; Deng, Xiaoling; Ancona, Veronica; Lu, Zhanjun; Zhong, Balian; Roper, M Caroline; Capote, Nieves; Catara, Vittoria; Pietersen, Gerhard; Vernière, Christian; Al-Sadi, Abdullah M; Li, Lei; Yang, Fan; Xu, Xun; Wang, Jian; Yang, Huanming; Jin, Tao; Wang, Nian.
Nat Commun ; 9(1): 4894, 2018 11 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30459421