[Antiplatelet therapy in cardiology].

Popova, L V; Aksenova, M B; Khlevchuk, T V.
Klin Med (Mosk) ; 94(10): 729-36, 2016.
Artigo em Russo | MEDLINE | ID: mdl-30299016