Quality Measurement and Improvement Study of Surgical Coronary Revascularization: Medication Adherence (MISSION-2).

Liu, Chong-Yang; Du, Jun-Zhe; Rao, Chen-Fei; Zhang, Heng; Liu, Han-Ning; Zhao, Yan; Yang, Li-Meng; Li, Xi; Li, Jing; Wang, Jue; Wang, Hui-Shan; Liu, Zhi-Gang; Cheng, Zhao-Yun; Zheng, Zhe.
Chin Med J (Engl); 131(12): 1480-1489, 2018 Jun 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29873315