The prevalence change of hyperlipidemia and hyperglycemia and the effectiveness of yearly physical examinations: an eight-year study in Southwest China.

Gan, Wei; Liu, Ying; Luo, Kai-Hong; Liang, Shan-Shan; Wang, Hui; Li, Meng; Zhang, Yan-Xing; Huang, Heng-Jian.
Lipids Health Dis ; 17(1): 70, 2018 Apr 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29618361