[Comparison among measures to prevent intrauterine adhesions after artificial abortion].

Li, Lei; Nai, Manman; Gao, Guixiang; Wang, Luwen.
Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban ; 41(9): 975-8, 2016 Sep 28.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-27640797