Úcinek antihypertenzní lécby u diabetu závisí na hodnotách krevního tlaku: systematický prehled a metaanalýzy.

Widimský, Jirí.
Vnitr Lek ; 62(4): 312-5, 2016 04.
Artigo em Tcheco | MEDLINE | ID: mdl-27250610