Effect of intracoronary nitroprusside in preventing no reflow phenomenon during primary percutaneous coronary intervention: a meta-analysis.

Zhao, Shijie; Qi, Guoxian; Tian, Wen; Chen, Ling; Sun, Yujiao.
J Interv Cardiol ; 27(4): 356-64, 2014 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25041036