[Prevalence situation of emerging parasitic zoonoses in China].

Zhu, Hong-ru; Liu, Lu; Yang, Guo-jing.
Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi; 25(4): 417-21, 2013 Aug.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-24358757