Drainage by urostomy bag after blockage of abdominal drain in patients with cirrhosis undergoing hepatectomy.

Li, Guo-Qiang; Zhang, Feng; Lu, Hao; Lu, Ling; Li, Xiang-Cheng; Wang, Xue-Hao; Sun, Bei-Cheng.
Hepatobiliary Pancreat Dis Int ; 12(1): 99-102, 2013 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-23392806