[Novel strategies and technologies to achieve the transmission control of schistosomiasis in Jiangsu Province].

Liang, You-Sheng; Huang, Yi-Xin; Hong, Qing-Biao; Yang, Kun; Sun, Le-Ping; Dai, Jian-Rong; Yang, Guo-Jing; Yu, Chuan-Xin; Tian, Zeng-Xi; Ge, Jun; Wu, Hong-Hui; Gao, Qi.
Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi ; 24(2): 119-22, 2012 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-22799150