[Review on hospital infection administration of acupuncture manipulation with filiform needles].

Gang, Shun-Kui; Li, Lei; Yi, Xiao-Ling; Wei, Dan-Xia; Hou, Min.
Zhongguo Zhen Jiu ; 32(1): 89-91, 2012 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-22295838