[The "wake-up correction" for preventing spinal cord injury in scoliosis surgery].

Wang, Huan; Meng, Ling-xin; Cui, Shao-qian; Li, Lei; Liu, Cai-hua; Chen, Hua.
Zhonghua Wai Ke Za Zhi ; 48(6): 432-4, 2010 Mar 15.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-20627006