[Study on the perception of gender role and decision-making regarding family affairs among married women and its impact on the utilization of perinatal care].

Zhao, Feng-Min; Guo, Su-Feng; Wang, Lin-Hong; Zhang, Tong; Wu, Jiu-Ling; Du, Yu-Kai; Fang, Wei-Min.
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi ; 27(9): 780-4, 2006 Sep.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-17299964