[Diagnosis and intervention of mild cognitive impairment].

Zhang, Yuan-yuan; Wang, Lu-ning.
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi ; 25(10): 905-7, 2004 Oct.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-15631755