[Clinical application of anterior cervical locking plate systems and analysis of complications as well as their countermeasures].

Li, Lei; Cui, Shao-qian; Wang, Huan.
Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi ; 18(1): 28-30, 2004 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-14768083