[Establishment of minimum medical geographic information systems database in China].

Zhou, Xiao-nong; Hu, Xiao-shu; Yang, Guo-jing; Sun, Ning-sheng; Wang, Tian-ping; Malone, J; McCarroll, J; Lin, Dan-dan; Hong, Qing-biao; Sun, Le-ping; Zhang, Zhi-ying; Xu, De-zhong.
Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi; 24(4): 253-6, 2003 Apr.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-12820938