ß-Arrestin1-mediated decrease in endoplasmic reticulum stress impairs intestinal stem cell proliferation following radiation.

Liu, Zhihao; Jiang, Jie; He, Qiong; Liu, Zhigang; Yang, Zhen; Xu, Jia; Huang, Zhenhua; Wu, Bin.
FASEB J; : fj201900376RRR, 2019 Jun 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31207192

Não foram localizados documentos relacionados