Author Correction: miR-34a blocks osteoporosis and bone metastasis by inhibiting osteoclastogenesis and Tgif2.

Krzeszinski, Jing Y; Wei, Wei; Huynh, HoangDinh; Jin, Zixue; Wang, Xunde; Chang, Tsung-Cheng; Xie, Xian-Jin; He, Lin; Mangala, Lingegowda S; Lopez-Berestein, Gabriel; Sood, Anil K; Mendell, Joshua T; Wan, Yihong.
Nature; 570(7761): E51, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31127195