Endosidin2-14 Targets the Exocyst Complex in Plants and Fungal Pathogens to Inhibit Exocytosis.

Huang, Lei; Li, Xiaohui; Li, Yang; Yin, Xianglin; Li, Yong; Wu, Bin; Mo, Huaping; Liao, Chao-Jan; Mengiste, Tesfaye; Guo, Wei; Dai, Mingji; Zhang, Chunhua.
Plant Physiol; 180(3): 1756-1770, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31072814

Não foram localizados documentos relacionados