Photoexcitation-controlled self-recoverable molecular aggregation for flicker phosphorescence.

Jia, Xiaoyong; Shao, Cancan; Bai, Xin; Zhou, Qiaohui; Wu, Bin; Wang, Linjun; Yue, Bingbing; Zhu, Haiming; Zhu, Liangliang.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(11): 4816-4821, 2019 03 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30796185