Clinical trials, progression-speed differentiating features and swiftness rule of the innovative targets of first-in-class drugs.

Li, Ying Hong; Li, Xiao Xu; Hong, Jia Jun; Wang, Yun Xia; Fu, Jian Bo; Yang, Hong; Yu, Chun Yan; Li, Feng Cheng; Hu, Jie; Xue, Wei Wei; Jiang, Yu Yang; Chen, Yu Zong; Zhu, Feng.
Brief Bioinform; 2019 Jan 23.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30689717

Não foram localizados documentos relacionados