Towards high performance hybrid two-dimensional material plasmonic devices: strong and highly anisotropic plasmonic resonances in nanostructured graphene-black phosphorus bilayer.

Hong, Qilin; Xiong, Feng; Xu, Wei; Zhu, Zhihong; Liu, Ken; Yuan, Xiaodong; Zhang, Jianfa; Qin, Shiqiao.
Opt Express; 26(17): 22528-22535, 2018 Aug 20.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30130944