IgA regulates the composition and metabolic function of gut microbiota by promoting symbiosis between bacteria.

Nakajima, Akira; Vogelzang, Alexis; Maruya, Mikako; Miyajima, Michio; Murata, Megumi; Son, Aoi; Kuwahara, Tomomi; Tsuruyama, Tatsuaki; Yamada, Satoshi; Matsuura, Minoru; Nakase, Hiroshi; Peterson, Daniel A; Fagarasan, Sidonia; Suzuki, Keiichiro.
J Exp Med; 215(8): 2019-2034, 2018 Aug 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30042191