JMJD6 Licenses ERα-Dependent Enhancer and Coding Gene Activation by Modulating the Recruitment of the CARM1/MED12 Co-activator Complex.

Gao, Wei-Wei; Xiao, Rong-Quan; Zhang, Wen-Juan; Hu, Yi-Ren; Peng, Bing-Ling; Li, Wen-Juan; He, Yao-Hui; Shen, Hai-Feng; Ding, Jian-Cheng; Huang, Qi-Xuan; Ye, Tian-Yi; Li, Ying; Liu, Zhi-Ying; Ding, Rong; Rosenfeld, Michael G; Liu, Wen.
Mol Cell; 70(2): 340-357.e8, 2018 Apr 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29628309

Não foram localizados documentos relacionados