The Hippo Pathway Kinases LATS1/2 Suppress Cancer Immunity.

Moroishi, Toshiro; Hayashi, Tomoko; Pan, Wei-Wei; Fujita, Yu; Holt, Matthew V; Qin, Jun; Carson, Dennis A; Guan, Kun-Liang.
Cell; 167(6): 1525-1539.e17, 2016 Dec 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27912060