Lécba obezity u metabolického syndromu.

Svacina, S.
Vnitr Lek; 55(7-8): 622-5, 2009 Jul-Aug.
Artigo em Tcheco | MEDLINE | ID: mdl-19731865