Changes in the perceived quality of primary care in Shanghai and Shenzhen, China: a difference-in-difference analysis.

Wei, Xiaolin; Li, Haitao; Yang, Nan; Wong, Samuel Y S; Chong, Marc C S; Shi, Leiyu; Wong, Martin C S; Xu, Jianguang; Zhang, Dan; Tang, Jinling; Li, Donald K T; Meng, Qingyue; Griffiths, Sian M.
Bull World Health Organ; 93(6): 407-16, 2015 Jun 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26240462