Relationships of multimorbidity and income with hospital admissions in 3 health care systems.

Wang, Harry H X; Wang, Jia Ji; Lawson, Kenny D; Wong, Samuel Y S; Wong, Martin C S; Li, Fang Jian; Wang, Pei Xi; Zhou, Zhi Heng; Zhu, Chun Yan; Yeong, Yao Qun; Griffiths, Sian M; Mercer, Stewart W.
Ann Fam Med; 13(2): 164-7, 2015 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-25755038