Clinical efficacy and safety of Aidi injection plus paclitaxel-based chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer: A meta-analysis of 31 randomized controlled trials following the PRISMA guidelines.

Xiao, Zheng; Wang, Chengqiong; Zhou, Minghua; Hu, Shanshan; Jiang, Yuan; Huang, Xiaorong; Li, Nana; Feng, Jihong; Tang, Fushan; Chen, Xiaofan; Ding, Jie; Chen, Ling; Wang, Yuhe; Li, Xiaofei.
J Ethnopharmacol; 228: 110-122, 2019 Jan 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30243827