Factors influencing developmental delay among young children in poor rural China: a latent variable approach.

Zhang, Jingxu; Guo, Sufang; Li, Ying; Wei, Qianwei; Zhang, Cuihong; Wang, Xiaoli; Luo, Shusheng; Zhao, Chunxia; Scherpbier, Robert W.
BMJ Open; 8(8): e021628, 2018 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30173158