Lipidomic analysis of serum samples from migraine patients.

Ren, Caixia; Liu, Jia; Zhou, Juntuo; Liang, Hui; Wang, Yayun; Sun, Yinping; Ma, Bin; Yin, Yuxin.
Lipids Health Dis; 17(1): 22, 2018 Feb 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29394939