An appraisal of clinical practice guidelines for constipation: a right attitude towards to guidelines.

Tian, Hongliang; Ding, Chao; Gong, Jianfeng; Ge, Xiaolong; McFarland, Lynne V; Gu, Lili; Chen, Qiyi; Ma, Chunlian; Zhu, Weiming; Li, Jieshou; Li, Ning.
BMC Gastroenterol; 16(1): 52, 2016 May 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-27142422