Prospective randomized evaluation of therapeutic decompressive craniectomy in severe traumatic brain injury with mass lesions (PRECIS): study protocol for a controlled trial.

Zhao, He-xiang; Liao, Yi; Xu, Ding; Wang, Qiang-ping; Gan, Qi; You, Chao; Yang, Chao-hua.
BMC Neurol; 16: 1, 2016 Jan 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-26727957