Clinical practice guidelines for post-stroke depression in China

Zhao, Fu-ying; Yue, Ying-ying; Li, Lei; Lang, Sen-yang; Wang, Ming-wei; Du, Xiang-dong; Deng, Yun-long; Wu, Ai-qin; Yuan, Yong-gui.
Rev. bras. psiquiatr; 40(3): 325-334, July-Sept. 2018. tab, graf
Artigo em Inglês | LILACS-Express | ID: biblio-959245